Relatie tussen hoogbegaafdheid en reumatische klachten


Van: Marieke HBcentrum Hoogkarspel (hoofdvestiging)
zaterdag 4 mei 2024 10:13u
relatie tussen hoogbegaafdheid en reumatische klachten

🌟 Welkom bij HBcentrum, waar we al tien jaar hoogbegaafde kinderen/(jong)volwassenen ondersteunen! 💡 Onze reis begon tien jaar geleden met groepen voor ontwikkelingsgelijken, en van daaruit is ons huidige aanbod gegroeid, met diensten zoals HBplus, HBkids, HBkamp en ons opleidingscentrum HBcollege.

📚 Voor kinderen van HBplus bieden we aangepaste programma's die tegemoetkomen aan hun unieke behoeften. Meestal gaat dit om het aanvullen van hiaten na versnelling of het aanbieden van extra uitdaging zodat ze in hun eigen klas kunnen blijven. Tevens hebben we veel ervaring met schooltrauma en bieden we ook mogelijkheden om te “unschoolen”. Sommige kinderen komen fulltime bij ons. Veelal is er dan sprake van een verlies aan concentratie door reumatische klachten wat schoolgang lastiger maakt.

🧠 Hoewel wetenschappelijke consensus over het directe verband tussen reumatische klachten en hoogbegaafdheid nog steeds gaande is, suggereert onderzoek een mogelijke relatie tussen stressgevoeligheid en somatische klachten, zoals reumatische aandoeningen, bij hoogbegaafde individuen. Tevens zien wij bij deze doelgroep vaker de diagnose hEDS of HSD waarvoor een paar jaar geleden ook een aanwijzing is gevonden bij DNA-onderzoek wat nog verder wordt onderzocht. Wanneer de luchtvochtigheid hoog is, kan dit de symptomen van hEDS en HSD verergeren, voornamelijk vanwege de impact op het bindweefsel en de gewrichten. Hoog vochtigheidsniveau kan leiden tot zwelling en ontsteking van de gewrichten, waardoor de mobiliteit en het comfort van mensen met hEDS en HSD worden aangetast. Bovendien kan het leiden tot een verhoogd gevoel van stijfheid en pijn in de gewrichten, wat de dagelijkse activiteiten kan bemoeilijken. Daarom ervaren mensen met hEDS en HSD vaak ongemak en een toename van symptomen tijdens periodes van hoge luchtvochtigheid of “wisselvallig” weer.

Bij HBcentrum erkennen we het belang van het aanpakken van het holistische welzijn van onze cliënten, inclusief factoren die hun fysieke gezondheid kunnen beïnvloeden.

🧠 Wist je dat de juiste luchtvochtigheid de concentratie van veel hoogbegaafde kinderen kan verbeteren? En dat de mogelijkheid tot het functioneren naar hun potentie veel doet met hun zelfbeeld en mindset? Bij HBcentrum streven we ernaar om iedere hoogbegaafde leerling te kunnen bieden wat er nodig kan zijn om gelukkig hoogbegaafd te zijn. Inclusief het verkennen van mogelijkheden in landen zoals Spanje, Ibiza en Portugal (Algarve), waar een stabiel klimaat gunstig kan zijn voor hun welzijn.

Voor één van onze cliënten hebben we al een maatwerkprogramma gemaakt waarbij we met regelmaat in het vliegtuig stappen. In oktober twee weken ibiza, in december twee weken Portugal, in januari twee weken Portugal, in April 10 dagen Ibiza en in Juni 10 dagen Ibiza. Er is de diagnose fybromyalgie gesteld naast de uitzonderlijke begaafdheid. Op dit moment is er sprake van het benutten van de volledige potentie en een zeer gelukkige student die binnenkort zal starten met colleges aan de universiteit. Hierdoor zal er in de toekomst sprake zijn van vrijstellingen en dus meer vrije tijd zodra er sprake is van inschrijving. Hierdoor zal het terugkeren van de klachten hopelijk minimaal zijn.

Hierbij een voorbeeld van een dag HBplus in Portugal: ontbijten, strandwandeling bij zonsopkomst, online onderwijs, hiken, lunchen, fitness, online onderwijs, zwemmen, online onderwijs, avondeten, strandwandeling bij zonsondergang, spelletjes spelen in een pub/restaurant en contact maken met reizigers vanuit de hele wereld, slapen. In het weekend heb je dan ruimte om het gebied verder te verkennen.

☀️ Onze focus ligt niet alleen op fysieke locaties; we bieden ook online onderwijs aan, waardoor hoogbegaafde kinderen van over de hele wereld kunnen profiteren van ons curriculum.

🏖️ Daarnaast bieden we een scala aan online cursussen, trainingen en onze opleiding HB-professional om zowel ouders als professionals te ondersteunen bij het begrijpen en begeleiden van hoogbegaafde kinderen.

💬 We kijken verder dan de horizon en staan open voor samenwerking met mensen die zich in het buitenland bevinden en met ons willen meedenken. Of het nu gaat om huisvesting, of om hoogbegaafde kinderen die mogelijk willen aansluiten, we streven ernaar om voor elke doelgroep (binnen de groep hoogbegaafden) de beste oplossingen te vinden, zodat ze zich eindelijk volledig gelukkig kunnen voelen.

#HBcentrum #Hoogbegaafdheid #HBcollege #OnderwijsOpMaat #GelukkigKinderen #InternationaalOnderwijs #HBplus #Concentratie #DroogKlimaat #Ibiza #Portugal #Spanje #ReumatischeKlachten #Fybromyalgie #hEDS #HSD

🌟 Welcome to HBcentrum, where we've been supporting gifted children/(young) adults for a decade! 💡 Our journey began ten years ago with peer groups for gifted individuals, and from there, our current offerings have expanded to include services like HBplus, HBkids, HBkamp, and our educational center HBcollege.

📚 For children in HBplus, we offer tailored programs that cater to their unique needs. This often involves filling gaps after acceleration or providing additional challenges so they can remain in their own classrooms. We also have extensive experience with school trauma and offer opportunities for "school re-entry." Some children join us full-time, often experiencing difficulty concentrating due to rheumatic complaints, which can make schooling more challenging.

🧠 While scientific consensus on the direct link between rheumatic complaints and giftedness is still ongoing, research suggests a possible relationship between stress sensitivity and somatic complaints, such as rheumatic conditions, in gifted individuals. We also see a higher prevalence of diagnoses like hEDS or HSD within this group, for which genetic evidence was found a few years ago, further under investigation. When humidity is high, it can exacerbate symptoms of hEDS and HSD, primarily due to its impact on connective tissue and joints. High humidity levels can lead to joint swelling and inflammation, affecting the mobility and comfort of those with hEDS and HSD. Additionally, it can result in increased stiffness and joint pain, making daily activities more challenging. Therefore, individuals with hEDS and HSD often experience discomfort and an increase in symptoms during periods of high humidity or "unpredictable" weather.

At HBcentrum, we recognize the importance of addressing the holistic well-being of our clients, including factors that may affect their physical health.

🧠 Did you know that the right humidity can improve the concentration of many gifted children? And that the ability to function up to their potential greatly impacts their self-esteem and mindset? At HBcentrum, we strive to provide every gifted student with what they may need to be happily gifted, including exploring opportunities in countries like Spain, Ibiza, and Portugal (Algarve), where a stable climate can be beneficial to their well-being.

We've already created a customized program for one of our clients, involving regular flights. In October, two weeks in Ibiza, in December, two weeks in Portugal, in January, two weeks in Portugal, in April, 10 days in Ibiza, and in June, 10 days in Ibiza. The diagnosis of fibromyalgia has been made alongside exceptional giftedness. Currently, there is the utilization of full potential and a very happy student who will soon start university classes. As a result, there will be exemptions in the future, allowing for more free time upon enrollment. Hopefully, this will minimize the recurrence of symptoms.

Here's an example of a day in HBplus in Portugal: breakfast, sunrise beach walk, online education, hiking, lunch, fitness, online education, swimming, online education, dinner, sunset beach walk, playing games in a pub/restaurant, and connecting with travelers from around the world, followed by sleep. On weekends, you have the opportunity to explore the area further.

☀️ Our focus isn't limited to physical locations; we also offer online education, allowing gifted children worldwide to benefit from our curriculum.

🏖️ Additionally, we offer a range of online courses, training, and our HB-professional education to support both parents and professionals in understanding and guiding gifted children.

💬 We look beyond the horizon and are open to collaboration with individuals abroad who want to brainstorm with us, whether it's about housing or gifted children who may want to join us. We strive to find the best solutions for every subgroup (within the gifted population) so they can finally feel fully happy.

#HBcentrum #Giftedness #HBcollege #TailoredEducation #HappyChildren #InternationalEducation #HBplus #Concentration #DryClimate #Ibiza #Portugal #Spain #RheumaticConditions #Fibromyalgia #hEDS #HSD

🌟 ¡Bienvenidos a HBcentrum, donde apoyamos a niños/adultos superdotados desde hace una década! 💡 Nuestro viaje comenzó hace diez años con grupos de pares para individuos superdotados, y desde entonces, nuestra oferta actual ha crecido, incluyendo servicios como HBplus, HBkids, HBkamp y nuestro centro educativo HBcollege.

📚 Para los niños en HBplus, ofrecemos programas personalizados que satisfacen sus necesidades únicas. Esto a menudo implica llenar vacíos después de la aceleración o proporcionar desafíos adicionales para que puedan permanecer en sus propias aulas. También tenemos una amplia experiencia con el trauma escolar y ofrecemos oportunidades de "reintegración escolar". Algunos niños se unen a nosotros a tiempo completo, a menudo experimentando dificultades para concentrarse debido a problemas reumáticos, lo que puede dificultar la escolarización.

🧠 Aunque el consenso científico sobre la relación directa entre los problemas reumáticos y la superdotación aún está en curso, la investigación sugiere una posible relación entre la sensibilidad al estrés y los problemas somáticos, como las afecciones reumáticas, en individuos superdotados. También observamos una mayor prevalencia de diagnósticos como hEDS o HSD dentro de este grupo, para los cuales se encontró evidencia genética hace unos años, aún en investigación. Cuando la humedad es alta, puede exacerbar los síntomas de hEDS y HSD, principalmente debido a su impacto en el tejido conectivo y las articulaciones. Los niveles elevados de humedad pueden provocar hinchazón e inflamación de las articulaciones, afectando la movilidad y el confort de quienes padecen hEDS y HSD. Además, puede resultar en un aumento de la rigidez y el dolor articular, dificultando las actividades diarias. Por lo tanto, las personas con hEDS y HSD a menudo experimentan molestias y un aumento de los síntomas durante períodos de alta humedad o clima "impredecible".

En HBcentrum, reconocemos la importancia de abordar el bienestar holístico de nuestros clientes, incluidos los factores que pueden afectar su salud física.

🧠 ¿Sabías que la humedad adecuada puede mejorar la concentración de muchos niños superdotados? ¿Y que la capacidad para funcionar hasta su potencial impacta en gran medida su autoestima y mentalidad? En HBcentrum, nos esforzamos por brindar a cada estudiante superdotado lo que pueda necesitar para ser felizmente superdotado, incluida la exploración de oportunidades en países como España, Ibiza y Portugal (Algarve), donde un clima estable puede ser beneficioso para su bienestar.

Ya hemos creado un programa personalizado para uno de nuestros clientes, que implica vuelos regulares. En octubre, dos semanas en Ibiza, en diciembre, dos semanas en Portugal, en enero, dos semanas en Portugal, en abril, 10 días en Ibiza, y en junio, 10 días en Ibiza. Se ha realizado el diagnóstico de fibromialgia junto con una superdotación excepcional. Actualmente, se está aprovechando el potencial completo y un estudiante muy feliz que pronto comenzará clases universitarias. Como resultado, habrá exenciones en el futuro, lo que permitirá más tiempo libre al momento de la inscripción. Con suerte, esto minimizará la recurrencia de los síntomas.

Aquí hay un ejemplo de un día en HBplus en Portugal: desayuno, paseo por la playa al amanecer, educación en línea, senderismo, almuerzo, ejercicio, educación en línea, natación, educación en línea, cena, paseo por la playa al atardecer, jugar juegos en un pub/restaurante y conectar con viajeros de todo el mundo, seguido de dormir. Los fines de semana, tienes la oportunidad de explorar más la zona.

☀️ Nuestro enfoque no se limita a ubicaciones físicas; también ofrecemos educación en línea, permitiendo que los niños superdotados de todo el mundo se beneficien de nuestro plan de estudios.

🏖️ Además, ofrecemos una variedad de cursos en línea, capacitaciones y nuestra educación de HB-profesional para apoyar tanto a padres como a profesionales en la comprensión y orientación de niños superdotados.

💬 Miramos más allá del horizonte y estamos abiertos a la colaboración con personas en el extranjero que quieran intercambiar ideas con nosotros, ya sea sobre vivienda o sobre niños superdotados que puedan querer unirse. Nos esforzamos por encontrar las mejores soluciones para cada subgrupo (dentro de la población superdotada) para que finalmente puedan sentirse completamente felices.

#HBcentrum #Superdotación #HBcollege #EducaciónAdaptada #NiñosFelices #EducaciónInternacional #HBplus #Concentración #ClimaSeco #Ibiza #Portugal #España #ProblemasReumáticos #Fibromialgia #hEDS #HSD

🌟 Bem-vindos ao HBcentrum, onde apoiamos crianças/adultos superdotados há uma década! 💡 Nossa jornada começou há dez anos com grupos de pares para indivíduos superdotados, e desde então, nossa oferta atual cresceu, incluindo serviços como HBplus, HBkids, HBkamp e nosso centro educacional HBcollege.

📚 Para as crianças em HBplus, oferecemos programas personalizados que atendem às suas necessidades únicas. Isso geralmente envolve preencher lacunas após a aceleração ou fornecer desafios adicionais para que possam permanecer em suas próprias salas de aula. Também temos muita experiência com o trauma escolar e oferecemos oportunidades de "reintegração escolar". Alguns crianças se juntam a nós em tempo integral, frequentemente experimentando dificuldades de concentração devido a problemas reumáticos, o que pode dificultar a escolarização.

🧠 Embora o consenso científico sobre a relação direta entre problemas reumáticos e superdotação ainda esteja em curso, a pesquisa sugere uma possível relação entre sensibilidade ao estresse e problemas somáticos, como doenças reumáticas, em indivíduos superdotados. Também observamos uma maior prevalência de diagnósticos como hEDS ou HSD dentro deste grupo, para os quais foi encontrada evidência genética alguns anos atrás, ainda em pesquisa. Quando a umidade é alta, pode agravar os sintomas de hEDS e HSD, principalmente devido ao seu impacto no tecido conjuntivo e nas articulações. Níveis elevados de umidade podem causar inchaço e inflamação das articulações, afetando a mobilidade e o conforto de quem sofre de hEDS e HSD. Além disso, pode resultar em um aumento da rigidez e dor nas articulações, dificultando as atividades diárias. Portanto, pessoas com hEDS e HSD frequentemente experimentam desconforto e aumento dos sintomas durante períodos de alta umidade ou clima "imprevisível".

No HBcentrum, reconhecemos a importância de abordar o bem-estar holístico de nossos clientes, incluindo fatores que podem afetar sua saúde física.

🧠 Sabia que a umidade adequada pode melhorar a concentração de muitas crianças superdotadas? E que a capacidade de funcionar até seu potencial impacta significativamente sua autoestima e mentalidade? No HBcentrum, nos esforçamos para oferecer a cada aluno superdotado o que pode ser necessário para ser felizmente superdotado, incluindo a exploração de oportunidades em países como Espanha, Ibiza e Portugal (Algarve), onde um clima estável pode ser benéfico para o seu bem-estar.

Já criamos um programa personalizado para um de nossos clientes, envolvendo voos regulares. Em outubro, duas semanas em Ibiza, em dezembro, duas semanas em Portugal, em janeiro, duas semanas em Portugal, em abril, 10 dias em Ibiza, e em junho, 10 dias em Ibiza. O diagnóstico de fibromialgia foi feito junto com uma superdotação excepcional. Atualmente, está sendo aproveitado o potencial completo e um estudante muito feliz que em breve começará as aulas universitárias. Como resultado, haverá isenções no futuro, permitindo mais tempo livre no momento da inscrição. Com sorte, isso minimizará a recorrência dos sintomas.

Aqui está um exemplo de um dia no HBplus em Portugal: café da manhã, passeio pela praia ao nascer do sol, educação online, caminhada, almoço, exercício, educação online, natação, educação online, jantar, passeio pela praia ao pôr do sol, jogar jogos em um pub/restaurante e se conectar com viajantes de todo o mundo, seguido de dormir. Nos fins de semana, você tem a oportunidade de explorar mais a área.

☀️ Nosso foco não se limita a locais físicos; também oferecemos educação online, permitindo que crianças superdotadas de todo o mundo se beneficiem de nosso currículo.

🏖️ Além disso, oferecemos uma variedade de cursos online, treinamentos e nossa educação profissional de HB para apoiar tanto os pais quanto os profissionais na compreensão e orientação de crianças superdotadas.

💬 Olhamos além do horizonte e estamos abertos à colaboração com pessoas no exterior que desejam trocar ideias conosco, seja sobre moradia ou sobre crianças superdotadas que podem querer se juntar. Nos esforçamos para encontrar as melhores soluções para cada subgrupo (dentro da população superdotada) para que finalmente possam se sentir completamente felizes.

#HBcentrum #Superdotação #HBcollege #EducaçãoPersonalizada #CriançasFelizes #EducaçãoInternacional #HBplus #Concentração #ClimaSeco #Ibiza #Portugal #Espanha #ProblemasReumáticos #Fibromialgia #hEDS #HSD


POLL: